โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็คเกจตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

รายการแพคเกจราคา
1. แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร เป็นการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร (Gastroscope) 9,000.-
แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ (Gastroscope)14,000.-
2. แพคเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) 13,000.-
แพคเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ (Colonoscope)18,000.-
3. แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ เป็นการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ (Gastroscope – Colonoscope)22,000.-
แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ (Gastroscope – Colonoscope)30,000.-

**รายการในแพคเกจ

 1. ราคารวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล
 2. ราคารวมค่าแพทย์ส่องกล้อง ค่าวิสัญญีแพทย์
 3. ราคารวมค่าห้องส่องกล้อง และค่าพักฟื้นสังเกตอาการหลังส่องกล้อง
 4. ราคารวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการส่องกล้อง

**รายการนอกแพคเกจ**

 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนแพคเกจ เช่น ยาระบาย , ค่าตรวจทงห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ
 2. ค่ายาหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 3. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 4. ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
 5. ค่ายากลับบ้าน
 6. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการแพคเกจ
 7. หากผู้ป่วยต้องการนอนพักที่โรงพยาบาล คิดเพิ่มเหมายจ่าย 6,000.- ต่อคืน

หมายเหตุ

 1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

Uncategorized