โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์

ชื่อ : แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

คลินิกบริการ