โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประธาน นันทอารี

ชื่อ : นายแพทย์ประธาน นันทอารี ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเวลาสถานที่
อาทิตย์08.00 – 14.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 

คลินิกบริการ