โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประธาน นันทอารี

ชื่อ : นายแพทย์ประธาน นันทอารี
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์08.00 – 14.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

คลินิกบริการ