โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัตตะพล ภัคโชตานนท์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วันเวลาสถานที่
พุธ18.00 – 20.00คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
เสาร์09.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

คลินิกบริการ