โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ก่อตั้งโดยคณะนักบวชคามิลเลียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ( ค.ศ.1959 ) และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ( ค.ศ. 1960 ) โดยเริ่มจากอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงและขยายอาคารเพิ่มเป็น 3 อาคาร สามารถเชื่อมต่อกันได้ ประกอบด้วย
      • อาคารอันตน
      • อาคารผู้ป่วย
      • อาคารมูลนิธิ
โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงกำไร ( Non Profit Private Hospital ) ประเภท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ( ทุติยภูมิ ระดับ 2 ) มีขนาดจำนวนเตียง 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพด้วยการ อภิบาล คุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจ 

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบุคลากรที่มีคุรภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการด้วยความรักและเอื้ออาทร เพื่อผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้มาเยือนเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจ
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

ค่านิยม 

“ HEARTS ”
  • H = Holistic care การดูแลแบบองค์รวม
  • E  = Ethic                      มีจริยธรรม
  • A = Attentiveness        มีความเอาใจใส่                   
  • R = Responsibility        มีความรับผิดชอบ
  • T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
  • S = Standard บริการมีมาตรฐาน

ความสามารถหลัก 

• การมุ่งผลสำเร็จ

 : ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงบริหารจัดการและผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ

• การบริการที่ดี

   : ความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการใช้เทคนิคในการให้บริการที่หลากหลาย

• การทำงานเป็นทีม

   : ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

• จริยธรรม

: ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและจริยธรรมวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกเคร่งครัดและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

• ความเชี่ยวชาญในอาชีพ

 : ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิ- ภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ 

โรงพยาบาลคามิลเลียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการทางด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด Camillian Always Care “ ดูแลด้วยใจ ห่วงใยคุณเสมอ ”

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ( HA : Hospital Accreditation ) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์กรมหาชน )