โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

เกี่ยวกับเรา

9f94961bd76bcddf0f1c85ee90fcc3a3

ประวัติโรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ก่อตั้งโดยคณะนักบวชคามิลเลียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ( ค.ศ.1959 ) และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ( ค.ศ. 1960 ) โดยเริ่มจากอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงและขยายอาคารเพิ่มเป็น 3 อาคาร สามารถเชื่อมต่อกันได้ ประกอบด้วย       • อาคารอันตน       • อาคารผู้ป่วย       • อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงกำไร ( Non Profit Private Hospital ) ประเภท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ( ทุติยภูมิ ระดับ 2 ) มีขนาดจำนวนเตียง 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นผู้นำในการอภิบาล ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยความรักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ 

มุ่งมั่นในการให้การอภิบาลผู้ป่วย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนให้การดูแลรักษาในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ค่านิยม 

“ STEPS”

1. Social Responsibility              หมายถึง         การมีส่วนร่วมในการช่วยสังคม 2. Teamwork                           หมายถึง         การทำงานเป็นทีม 3. Ethic                                 หมายถึง         จริยธรรม 4. Professional Standard            หมายถึง         ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 5. Service Mind                       หมายถึง         การบริการที่ดี

Core Value-02

ความสามารถหลัก 

• การมุ่งผลสำเร็จ

 : ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงบริหารจัดการและผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ

• การบริการที่ดี

   : ความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการใช้เทคนิคในการให้บริการที่หลากหลาย

• การทำงานเป็นทีม

   : ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

• จริยธรรม

: ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและจริยธรรมวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกเคร่งครัดและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

• ความเชี่ยวชาญในอาชีพ

 : ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิ- ภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ 

โรงพยาบาลคามิลเลียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการทางด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด Camillian Always Care “ ดูแลด้วยใจ ห่วงใยคุณเสมอ ”

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ( HA : Hospital Accreditation ) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์กรมหาชน )

Untitled-1-01