โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ( HA : Hospital Accreditation ) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์กรมหาชน )