โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ความสามารถหลัก

• การมุ่งผลสำเร็จ
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงบริหารจัดการและผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
• การบริการที่ดี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการใช้เทคนิคในการให้บริการที่หลากหลาย
• การทำงานเป็นทีม
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
• จริยธรรม
ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและจริยธรรมวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกเคร่งครัดและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิ- ภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ