โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม

รายการ Programจำนวนวัน
( Length  Of  Stay )
ราคาเหมาจ่าย
( Package  Price  : THB )
ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง

Total  Abdominal  Hysterectomy with

Bilateral Salpingo-Oophorectomy (TAH & BSO)
 

4  วัน  3  คืน

80,000.-
ผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง

Total  Abdominal  Hysterectomy  (TAH)

 

4  วัน  3  คืน

 

75,000.-

ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง

Open  Ovarian  Cystectomy

 

4  วัน  3  คืน

 

70,000.-

ผ่าตัดก้อนที่มดลูกทางหน้าท้อง

Open  Myomectomy

 

4  วัน  3  คืน

 

70,000.-

เงื่อนไขการรับบริการราคาเหมาจ่าย  ( Package Price ) ทางสูติ – นรีเวชกรรม

 1. ค่าห้องพักผู้ป่วย : ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว Superior Room หรือ ห้องเดี่ยวธรรมด   Standard  Room ค่าบริการพยาบาล  ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าอาหาร
 2. ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือและยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการผ่าตัด
 3. ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และ ค่าวิสัญญีแพทย์
 5. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
 6. ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น

โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ  ดังต่อไปนี้

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจวินิจฉัยและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าตรวจทางพยาธิวิทยาส่วนที่เกิน
 3. ไม่รวมค่าตรวจและรักษาโรคประจำตัว รวมทั้งค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนการผ่าตัด
 4. ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 5. ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอนอนพักฟื้นหลังผ่าตัดเกินกว่าวันที่กำหนดไว้ หรือเปลี่ยนประเภทห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มตามสั่ง
 6. ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆของโรงพยาบาล
 7. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน

หมายเหตุ :

 1. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 135

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566