โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนสมรสก่อนมีบุตร

รายการชายหญิง
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์   (Physical  Examination)
2. ตรวจวัดพื้นฐานค่าหาดัชนีมวลกาย   (Body  Mass  Index)
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (Chest  X-ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   (Complete  Blood  Count)
5. ตรวจกรุ๊ปเลือด   (ABO  Group)
6. ตรวจชนิดของกรุ๊ปเลือด  (RH  Type)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี  (HBs Ag)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี  (Anti  HBs)
9.  ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  (Anti  HIV)
10. ตรวจหาเชื้อชิฟิลิส  (VDRL)
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน  (Rubella IgG)
12. ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย  (Hb  Typing)
13. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  (Medical Health Report)
14. อาหารว่าง  (Food & Beverage)
15. ค่าบริการโรงพยาบาล  (Hospital  Service)
ราคาพิเศษ2,600.-2,900.-

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 174,121,179

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 -15.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00 น.

 ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566