โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสก่อนมีบุตร

Print

🌹 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสก่อนมีบุตร (ชาย/หญิง) ราคา 5,500 บาท (ปกติ 7,380)

รายการชายหญิง
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์   (Physical  Examination)
2. ตรวจวัดพื้นฐานค่าหาดัชนีมวลกาย   (Body  Mass  Index)
3. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (Chest  X-ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   (Complete  Blood  Count)
5. ตรวจกรุ๊ปเลือด   (ABO  Group)
6. ตรวจชนิดของกรุ๊ปเลือด  (RH  Type)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี  (HBs Ag)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี  (Anti  HBs)
9.  ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  (Anti  HIV)
10. ตรวจหาเชื้อชิฟิลิส  (VDRL)
11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน  (Rubella IgG)
12. ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย  (Hb  Typing)
13. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  (Medical Health Report)
14. อาหารว่าง  (Food & Beverage)
15. ค่าบริการโรงพยาบาล  (Hospital  Service)
ราคาพิเศษ

2,600.-

2,900.-

**ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค 2565

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.  โทร. 0 2185 1444 ต่อ 121,179