โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นผู้นำในการอภิบาลผู้ป่วย ด้วยความรักเอื้ออาทร และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างครบวงจร และมุ่งสู่การรับรองรายโรค 2. ให้การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety) 4. พัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ค่านิยม 

“ STEPS”

1. Social Responsibility             หมายถึง       การมีส่วนร่วมในการช่วยสังคม 2. Teamwork                               หมายถึง       การทำงานเป็นทีม 3. Ethic                                         หมายถึง       จริยธรรม 4. Professional Standard          หมายถึง       ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 5. Service Mind                          หมายถึง        การบริการที่ดี

Core Value-02