โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพด้วยการ อภิบาล คุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจ 

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการด้วยความรักและเอื้ออาทร เพื่อผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้มาเยือนเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจ
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

ค่านิยม 

“ HEARTS ”
  • H = Holistic care การดูแลแบบองค์รวม
  • E  = Ethic                      มีจริยธรรม
  • A = Attentiveness        มีความเอาใจใส่                   
  • R = Responsibility        มีความรับผิดชอบ
  • T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
  • S = Standard บริการมีมาตรฐาน