โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

        คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งทุกชนิด โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคมะเร็ง ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ ตลอดจนให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ( Palliative Care ) โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดูแลรักษาแบบบูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักและให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 • นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

  Feb 11 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ ชำนาญพิเศษ : - สาขา อายุรศาสตร์ - สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา - สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคมะเร็งวัน เ
 • แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

  Sep 18 , 2019
  ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ ชำนาญพิเศษ :- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )- สาขา อายุรศาสตร
 • นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์

  Aug 05 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : มะเร็งวิทยา การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต , Cebu Institute of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์ • วิทย