โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

        คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งทุกชนิด โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคมะเร็ง ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ ตลอดจนให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ( Palliative Care ) โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดูแลรักษาแบบบูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักและให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology)
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
พุธ08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
อาทิตย์08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ชื่อ : นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ
ชำนาญพิเศษ : สาขา อายุรศาสตร์, สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคมะเร็ง

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี10.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์

ชื่อ : นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : มะเร็งวิทยา
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต , Cebu Institute of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์
• วิทยาศาสตร์การแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา

วันเวลาสถานที่
ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

แสดงผล 3 หัวข้อจากทั้งหมด 3