โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับมอบอาหารและเงินเพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ทางโรงพยาบาลคามิลเลียนขอขอบคุณ คุณวิภา มณีไพโรจน์ นายแพทย์พิฑูรย์ และคุณทานตะวัน มณีไพโรจน์ จาก MK Restaurant Group ที่ได้บริจาคอาหารและเงินเพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท ทางคณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลคามิลเลียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง