โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โรงพยาบาลคามิลเลียนรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงพยาบาลคามิลเลียน ที่ 006/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลคามิลเลียน

——————————————-

ด้วยโรงพยาบาลคามิลเลียน ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ  โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหาร 5 ประเภท (เหมาเจ้าเดียวบริหารจัดการ) ดังนี้ 1. ข้าวราดแกง 2. อาหารตามสั่ง 3. อาหารพิเศษจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, โจ๊ก, ข้าวมันไก่ ฯลฯ เป็นต้น 4. ขนมหวาน / ผลไม้ 5. เครื่องดื่มร้อน-เย็น / เบเกอรี่ / ขนมขบเคี้ยวโดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไข สำหรับผู้สนใจ/ร้านจำหน่ายอาหาร ที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
  1. เงื่อนไขทั่วไป 1.1 ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ฝ่ายสนับสนุนบริการ พร้อมยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ 1.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ชั้น 3 ตึกอันตน หมายเลขโทรศัพท์ 02 -1851444 ต่อ 350, 562-563
  1. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 2.1 สัญชาติไทย 2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ใจรักบริการ 2.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 2.5 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับโรงพยาบาลคามิลเลียน 2.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหาร หรือเคยได้รับการรับรอง Clean Food Good Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. หลักฐานประกอบใบสมัคร 3.1  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด 3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ชุด 3.3  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป 3.4  ใบรับรองแพทย์ 3.5  สำเนาเอกสารประกาศนียบัตรการสุขาภิบาล ( ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 3.6  รายการอาหารที่จำหน่าย จำนวน  1  ชุด – ราคาเจ้าหน้าที่ – ราคาผู้รับบริการ
  1. ขั้นตอนการพิจารณา และผลการพิจารณา 4.1  คัดเลือกโดยคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลมิลเลียน 4.2  ผู้สมัครฯ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และเสนอรายการอาหารกับคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลมิลเลียน ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม  2562  โดยโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายผู้สมัครฯ อีกครั้ง 4.3  ประกาศผล 1 มิถุนายน 2562 โดยติดป้ายประกาศของโรงพยาบาลคามิลเลียน และจะโทรศัพท์แจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ 4.4  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องวางเงินมัดจำ 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อรอทำสัญญา  หากไม่วางเงินมัดจำภายใน 7 วันหลังจากทราบ ผลคัดเลือก  ทางโรงพยาบาลฯ ขอตัดสิทธิ์ทันที 4.5  กรณีวางเงินมัดจำแล้วต้องทำสัญญากับทางโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 15  มิถุนายน  2562  หากไม่มาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่ กำหนด โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินมัดจำ และจะเรียกผู้สมัครฯ ที่ได้รับคัดเลือกลำดับต่อไปมาแทน
  1. การทำสัญญา 5.1  เอกสารการทำสัญญา จัดเตรียมมา 2  ฉบับ  ดังนี้ – สัญญา จำนวน  2  ฉบับ – สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2  ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  2  ฉบับ 5.2  สัญญาเช่าบริเวณร้านอาหารชั้น G ตึกอันตน  มีอายุ 2 ปี  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 (หากผ่านการประเมิน จากพิจารณาจากโรงพยาบาลฯ จะต่อสัญญาออกไปตามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย) 5.3   ผู้ประกอบการต้องชำระค่าบำรุงสถานที่เป็นรายเดือนๆละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 1 – 5  ของทุกเดือน  โดยใน เดือนแรกให้ชำระค่าบำรุงสถานที่ของเดือนปัจจุบันและล่วงหน้าของเดือนถัดไปอีก 1 เดือน พร้อมทั้งจ่ายค่าประกันของเสียหาย จำนวน 50,000 บาท( ห้าหมื่นบาทถ้วน)     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  90,000 บาท  ( เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินค่าบำรุงสถานที่ที่ชำระ ล่วงหน้า 1 เดือน หากสัญญาสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกสัญญา  ในเดือนสุดท้ายผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าบำรุงสถานที่จะหักจาก ที่ชำระไว้ล่วงหน้าแทน  ส่วนค่าประกันของเสียหายจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่มีทรัพย์สินของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายเท่า นั้น  หากมีชำรุดเสียหายจะหักเงินค่าประกันของเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซม  และจะคืนส่วนที่เหลือจากซ่อมแซมภายใน  30 วันหลังจากซ่อมแซมแล้วเสร็จ 5.4  ผู้ประกอบการต้องชำระค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้าทุกเดือนตามเลขมิเตอร์จริงให้กับโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1 – 5 ของเดือนถัดไป 5.5  เวลาจำหน่ายอาหารทุกวัน เวลา 00 – 17.00 น.  หรือหากต้องการหยุดให้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย  15  วัน 5.6  ต้องใช้อุปกรณ์หรือกล่องใส่อาหารที่ปลอดสารพิษ (ห้ามใช้โฟม) เช่น กล่องกระดาษลดโลกร้อน หรือกล่องชานอ้อย เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   1  เมษายน   2562

( นายเชิดชัย     เลิศจิตรเลขา ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลคามิลเลียน  โทร. 0-2185-1444 ต่อ 562, 563, 350

Uncategorized