โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้จัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด สิ่งอำนวยความสะดวก มีดังนี้
      • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
      • บริการเคลื่อนย้ายและรับ – ส่งผู้ป่วย
      • บริการรถรับ – ส่งสนามบิน
      • บริการประสานงานโรงแรมหรือที่พัก สำหรับญาติ
      • บริการประสานงานบริษัทประกัน
      • บริการประสานงานสถานฑูต
      • บริการอาหาร พร้อมจัดส่งถึงห้องพัก
      • บริการอินเตอร์เน็ต ห้องพักผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
      • บริการที่จอดรถและดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง