โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้จัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด สิ่งอำนวยความสะดวก มีดังนี้       • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง       • บริการเคลื่อนย้ายและรับ – ส่งผู้ป่วย       • บริการรถรับ – ส่งสนามบิน       • บริการประสานงานโรงแรมหรือที่พัก สำหรับญาติ       • บริการประสานงานบริษัทประกัน       • บริการประสานงานสถานฑูต       • บริการอาหาร พร้อมจัดส่งถึงห้องพัก       • บริการอินเตอร์เน็ต ห้องพักผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง       • บริการที่จอดรถและดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง