โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

ราคาประหยัด   33,000  บาท ( 1 ข้าง )

– ตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
– ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulcification with IOL)
– ออกแบบและเลือกเลนส์ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
*รายการที่แพคเกจครอบคลุม
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในการผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับรักษาต้อกระจก
 • ค่าเครื่องสลายต้อกระจก และอุปกรณ์
 • ค่าเลนส์แก้วตาเทียม(ตามที่กำหนด)
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 • ค่าทีมบุคลากรช่วยผ่าตัด
**รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม
 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ก่อนและหลังการเข้ารับบริการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหรือมีภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักผู้ป่วย 10%
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล
 • ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ  : 
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรณีมีความประสงค์จะใช้เลนส์พิเศษที่นอกเหนือจากเลนส์ที่กำหนดใน Package
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคา Package ตามประเภทของเลนส์
 • สามารถใช้สิทธิประกันชีวิตในการผ่าตัดได้ตามเงื่อนไขของประกัน ไม่เกิน 40,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 144

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566