โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นลำดับสองของประเทศ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ
ในจังหวัดมีความสอดคล้องกับระดับประเทศ จากงานวิจัยของคณะทำงานฉายภาพประชากร ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง
“ประชากรในอนาคต” ได้ให้ภาพของแนวโน้มนี้ไว้ว่า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะก่อให้
เกิดปรากฎการณ์สำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างมากนั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นจากจำนวนเด็กที่ลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า ในปีพ.ศ2564 จำนวนเด็กจะพอๆ กับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฎการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก
       ดังนั้นพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา มีความห่วงใยในสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุขึ้น และทางสังฆมณฑลนครราชสีมาได้
บริจาคที่ดินจำนวน 18 ไร่ และยังได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 20 ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการนี้ โดยหวังว่าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุนครราชสีมาจะ
สามารถเป็นเครื่องหมายของความรัก ความเมตตาต่อผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
บริการของบ้านพักผู้สูงอายุ
– การดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ (Day Care Service) สามารถให้บริการผู้สูงอายุได้จำนวน 30 ท่าน
– การดูแลผู้สูงอายุแบบประจำ สามารถให้บริการผู้สูงอายุได้จำนวน 134 ท่าน
– กิจกรรมบำบัดและพัฒนาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด เป็นต้น
– การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง การดูแลแบบประคับประคอง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น โภชนาการบำบัด เป็นต้น

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ สำนักงานบ้านผู้สูงอายุราชสีมา 044-957260-2
แฟกซ์ 044-957263, ศูนย์ระดมทุน 044-254388, แฟกซ์ 044-254389

Uncategorized