โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นโยบายส่วนบุคคล (PDPA)

โรงพยาบาลคามิลเลียน   มุ่งให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน   ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ชื่อ – นามสกุล   อายุ  เพศ  รวมถึงสุขภาพของท่าน   มีเพื่อความจำเป็นและประโยชน์ทางการแพทย์   รวมถึงการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน  เพื่อการนำเสนอสินค้า, บริการ หรือโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ   ทั้งนี้ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่าน  การขอสำเนาข้อมูล การเพิ่มเติมข้อมูล การแก้ไขข้อมูล  หรือการยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลทั่วไปที่ระบุตัวตน มอบให้หรือส่งให้แก่โรงพยาบาลคามิลเลียนซึ่งจะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล  และมีการจัดเก็บตามนโยบายของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั่นๆ ตามขั้นตอนของโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ ,ตามคำสั่งศาล หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมทางกฎหมาย