โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว

  • แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ

    Oct 10 , 2019
    ชื่อ : แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรม เฉพาะทาง : สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) วุฒิบัตร : - วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine
  • นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี

    Aug 02 , 2016
    ชื่อ : นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี ชำนาญพิเศษ : - เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม การศึกษา : • คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล • เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาลบาลจุฬาลงกรณ์ ว