โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

         คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซ้ำซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง , การเฝ้าระว้งและการป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคติดเชื้อโดยตรง

  • แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์

    Jun 07 , 2017
    ชื่อ : แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรผู้เช