โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

         คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซ้ำซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง , การเฝ้าระว้งและการป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคติดเชื้อโดยตรง

นายแพทย์อมร แซ่เล้า

ชื่อ : นายแพทย์อมร แซ่เล้า
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วันเวลาสถานที่
จันทร์15.00 - 18.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์

ชื่อ : แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00 - 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

แสดงผล 2 หัวข้อจากทั้งหมด 2