โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

          คลินิกอายุรกรรมหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ค้นหาความเสี่ยงและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย ( EST : Exercise Stress Test ) , ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Echocardiogram ) ฯลฯ เป็นต้น สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ( Acute Myocardial Infarction ) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการรักษา

 • แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ

  Mar 01 , 2022
  ชื่อ แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏสาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology and Cardiology Interventions)เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจวันเวลาสถานที่พุธ17.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรม
 • นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

  Nov 25 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล สาขา : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจวันเวลาสถานที่อังคาร14.30 - 18.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
 • นายแพทย์ธีรยุทธ เอกโรจนกุล

  Aug 09 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ธีรยุทธ เอกโรจนกุล ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล

  Aug 09 , 2016
  ชื่อ : นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมหัวใจ เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมหัวใจวัน เวลา สถานที่พฤหัสบดี 17.00 - 19.00คลินิกอายุรกรรมห