โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกกุมารเวช

           คลินิกกุมารเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของบิดา , มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ให้ได้รับความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษาที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ทั้งเด็กที่มีอาการป่วยเฉียบพลันหรือมีอาการป่วยเรื้อรัง

  • แพทย์หญิงดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ

    Jul 29 , 2016
    ชื่อ : แพทย์หญิงดวงรัตน์ ฐาปนพาหะ ชำนาญพิเศษ : คลินิกกุมารเวช เฉพาะทาง : คลินิกกุมารเวชวัน เวลา สถานที่จันทร์ 08.30 - 17.30 คลินิกกุมารเวชอังคาร 08.30
  • แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล

    Jul 28 , 2016
    ชื่อ : แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล ชำนาญพิเศษ : คลินิกกุมารเวช เฉพาะทาง : -สาขา กุมารเวชศาสตร์ -สาขา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบ