โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Package ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

หลังขนาดทีวี

ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

(PERCUTANEOUS  ENDOSCOPIC  LUMBAR  DISCECTOMY )

รายการ (Program)จำนวนวัน (Length Of Stay)ราคาเหมาจ่าย (Package Price :

ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

(Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD)

2 วัน 1 คืน280,000.-

ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (2 ระดับ)

(Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD)

2 วัน 1 คืน350,000.-

ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (3 ระดับ)

(Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD)

2 วัน 1 คืน420,000.-


เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ( Package  Price )

1.  ค่าห้องพักผู้ป่วยประเภทห้องห้องเดี่ยว Superior  Room หรือห้องเดี่ยวธรรมดา Standard Room ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร
2.  ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์์, ค่าเครื่องมือ และยาระงับความรู้สึก ที่ใช้ในการผ่าตัด
3.  ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
4.  ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์
5.  ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์  และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
6.  ค่ายากลับบ้าน

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

1.  ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจวินิจฉัย และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด
2.  ไม่รวมค่าตรวจและรักษาโรคประจำตัวรวมทั้งค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนการผ่าตัด
3.  ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
4.  ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอนอนพักฟื้นหลังการผ่าตัดเกินกว่าวันที่กำหนดไว้ หรือเปลี่ยนประเภทหัองพัก, ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร หรือค่าเครื่องดื่มตามสั่ง
5. ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล

หมายเหตุ  :

1.  ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
2. ราคาและเงื่อนไข หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
3.  โรงพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เบิกประกันได้ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

Tel. 098-984-2352 (คุณรัชนีกร)