โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของปอด

ผ่าตัดส่องกล้องกระดูก

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของปอด

Lung Function Test

________________________________________

 • เพื่อตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่
  เป็นประจำ (second-hand smokers) ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • ประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ หรืออาชีพที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลดลง
  ของสมรรถภาพปอด
 • เพื่อติดตามการดำเนินของโรค และประเมินความรุนแรงของโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นอยู่
 • เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
 • เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนการผ่าตัด

________________________________________

ราคา 2,900 บาท

ราคานี้ คือ ตรวจด้วยเครื่อง Spirometry 2 ครั้ง ก่อนและหลัง ให้ยา ขยายหลอดลม

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่าย นี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆของโรงพยาบาล

________________________________________

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับบริการได้ที่

แผนกผู้ป่วยนอก 2 (OPD2) โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 144, 151