โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจการรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด

รายการ
( Program )
จำนวนวัน
( Length  Of  Stay )
ราคาเหมาจ่าย
( Package  Price  :  THB )
ผ่าตัดต่อมทอนซิล3  วัน  2 คืน55,000.-
การรักษาอาการนอนกรน หรือ
การหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด
3 วัน  2 คืน76,900.-

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย

 • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ , ผ่าตัดวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ ,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด
 • ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่ายากลับบ้าน (ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย)
 • ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ตามกำหนด CBC, AntiHIV, PT, PTT, INR, BUN, Cr, FBS ค่าตรวจชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ค่า X-ray ปอด, ค่า EKG (กรณีอายุ > 40ปี)
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค หรือโรคประจำตัวผู้ป่วย เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง
 • ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เมื่อครบเวลาตาม Package ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง
 • ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 144

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566