โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Package การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด

เว็บไซต์
รายการ ( Program )จำนวนวัน ( Length  Of  Stay )ราคาเหมาจ่าย ( Package  Price  :  THB )
ผ่าตัดต่อมทอนซิล3  วัน  2 คืน55,000.-
การรักษาอาการนอนกรน หรือ การหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด3 วัน  2 คืน76,900.-

เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย

1. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด 2. ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด 3. ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 4. ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่ายากลับบ้าน (ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย) 5. ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ตามกำหนด CBC, AntiHIV, PT, PTT, INR, BUN, Cr, FBS ค่าตรวจชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด 2. ค่า X-ray ปอด, ค่า EKG (กรณีอายุ > 40ปี) 3. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 4. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค หรือโรคประจำตัวผู้ป่วย เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง 5. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เมื่อครบเวลาตาม Package ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง 6. ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอก 2 โทร. 0-2185-1444 ต่อ 144,151*** ราคาและเงื่อนไขนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 *** โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า