โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

เปิดบริการลงทะเบียนจองวัคซีนฯ ผ่านระบบ QR Code นี้เท่านั้น

โรงพยาบาลคามิลเลียน    เปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นา  (วัคซีนมีจำนวนจำกัด 700 เข็ม เท่านั้น)

เงื่อนไขการจอง

เปิดบริการลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ QR Code / Link นี้เท่านั้น

สามารถจองผ่าน Google Form ได้ที่ https://forms.gle/LBocAHaky4NpBZCD9

วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนระบบจะปิดการลงทะเบียนทันที

ก่อนสแกน QR code กรุณาล็อคอิน Gmail ทุกครั้ง เพื่อเก็บหลักฐานการชำระเงิน

สำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีน Moderna จำนวน 2 เข็ม (ห่างกัน 28 วัน)

ราคาเข็มละ 1,650 บาท (รวมค่าวัคซีน , ค่าประกันภัยการแพ้วัคซีน , ค่าบริการ รพ.)

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ:

1. กรณีท่านที่ได้รับสิทธิ์การจองวัคซีนฯ ทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS แจ้งเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การจองภายใน 7วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนจอง และกรุณาเก็บ SMS นี้เป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิ์ในวันที่มารับบริการต่อไป

2. รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

3. ท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้

4. เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนตามจำนวนโควต้าที่สั่งซื้อทั้งหมด