โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ตรวจคัดกรองตับ Liver Disease Screening

96โปรแกรมการ ตรวจคัดกรองตับ Liver Disease Screening

Package 1

 รายการ / L1
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ / Physical Examination
 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย / Body Mass Index
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count
 4. ตรวจการทำงานของตับ / SGOT
 5. ตรวจการทำงานของตับ / SGPT
 6. ตรวจการทำงานของตับ / Alk-Phos
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ / บี HBs Ag
 8. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti HCV
 9. อาหารว่าง / Food & Beverage
 10. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ / Medical Health Report
 ราคาแพคเกจ 1,500 บาท...จากปกติ ราคา 1,965 บาท

Package 2

 รายการ / L2
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ / Physical Examination
 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย / Body Mass Index
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count
 4. ตรวจการทำงานของตับ / SGOT
 5. ตรวจการทำงานของตับ / SGPT
 6. ตรวจการทำงานของตับ / Alk-Phos
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี / HBs Ag
 8. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti HCV
 9. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
 10. อาหารว่าง / Food & Beverage
 11. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ / Medical Health Report
 ราคาแพคเกจ 2,700 บาท...จากราคาปกติ ราคา 3,465 บาท

Package 3

 รายการ / L3
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ / Physical Examination
 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย / Body Mass Index
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count
 4. ตรวจการทำงานของตับ / SGOT
 5. ตรวจการทำงานของตับ / SGPT
 6. ตรวจการทำงานของตับ / Alk-Phos
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ / บี HBs Ag
 8. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti HCV
 9. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ / AFP
 10. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
 11. อาหารว่าง / Food & Beverage
 12. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ / Medical Health Report
 ราคาแพคเกจ 3,200 บาท...ราคาปกติ 3,915 บาท

Package 4

 รายการ / L4
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ / Physical Examination
 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย / Body Mass Index
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count
 4. ตรวจการทำงานของตับ / SGOT
 5. ตรวจการทำงานของตับ / SGPT
 6. ตรวจการทำงานของตับ / Alk-Phos
 7. ตรวจการทำงานของตับ / Albumin
 8. ตรวจการทำงานของตับ / Globulin
 9. ตรวจการทำงานของตับ / Total Protein
 10. ตรวจการทำงานของตับ / D.Bilirubin
 11. ตรวจการทำงานของตับ / T.Bilirubin
 12. ตรวจค่าการแข็งตัวของเม็ดเลือด / Prothrombin Time
 13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ / AFP
 14. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
 15. อาหารว่าง / Food & Beverage
 16. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ / Medical Health Report
 ราคาแพคเกจ 3,500 บาท...ราคาปกติ 4,085 บาท

โปรแกรมตรวจพิเศษเพิ่มเติม

 1. Anti HBs : 320 บาท
 2. Anti HCV : 500 บาท
 3. Anti HAV Total : 500 บาท

หมายเหตุ : – L1, L2 : สำหรับบุคคลทั่วไป

                      – L3 : สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

                      – L4 : สำหรับผู้ที่เป็น Hepatitis B,C

**ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Uncategorized