โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การดูแลผู้สูงอายุ

Elderly project_A4_Th2564

อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

ประเภทห้องพัก (Room Type)ราคารายวัน Amount/Day(THB)ราคารายสัปดาห์ Amount /Week(THB)ราคาเหมาจ่ายรายเดือนปกติ Amount / month (THB)ราคาเหมายจ่ายรายเดือน Promotion พิเศษ
  ห้องคู่
(Double Room) 319

1,500

10,500

45,000

35,000

  ห้องเดี่ยว
(Single Room) 302,308,310,312,316

2,000

14,000

55,000

40,000

  ห้องเดี่ยวพิเศษ
(VIP Room) 301,303,305,307,309 311,315,321,323,325

2,300

16,100

60,000

55,000

ห้องเดี่ยวพิเศษใหญ่(VVIP Room)(304,306)

3,000

19,000

70,000

*** ขอบเขตบริการ
1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, แผลกดทับ
3. ดูแลผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ
หลอดเลือดสมองแตก เป็นต้น
4. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัด

*** รายการที่ให้บริการที่อยู่ในแพคเกจ
1. ประเมินสุขภาพและตรวจวัดความดันโลหิต อุณหภูมิและชีพจร
2. มีเจ้าหน้าที่ดูแดกิจวัตรประจำวัน และให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3. บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
4. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ห้องน้ำ บริการน้ำอุ่นและน้ำเย็น
6. บริการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
7. ดูแลด้านจิตวิญญาณ

*** รายการที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการเหมาจ่าย
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายดูดเสมหะ, ถุงมือ เป็นต้น
2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เฝ้าไข้พิเศษรายบุคคล
4. ค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, แป้ง, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, โลชั่น เป็นต้น
5. ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วย 2,000.00 บาทต่อเดือน (เยี่ยม 4 ครั้ง)
6. ค่ารถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
7. ค่ากายภาพบำบัด
8. ค่าหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่าสวนปัสสาวะ ค่าใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
9. กรณีผู้ใช้บริการมีภาวะผิดปกติหรือเจ็บป่วย จำเป็นต้อง มีการปรึกษาแพทย์ หรือตามแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์การรักษาปกติของโรงพยาบาล


*** หมายเหตุ :

1. ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
2. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2185 1444 ต่อ  313 ,314