โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การดูแลผู้สูงอายุ

Elderly project_A4_Th2564

อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

ประเภทห้องพัก (Room Type)ราคารายวัน Amount/Day(THB)ราคารายสัปดาห์ Amount /Week(THB)ราคาเหมาจ่ายรายเดือน Amount / month (THB)
  ห้องคู่
(Double Room) 319

1,500

10,500

45,000

  ห้องเดี่ยว
(Single Room) 302,308,310,312,316

2,000

14,000

55,000

  ห้องเดี่ยวพิเศษ
(VIP Room) 301,303,305,307,309 311,315,321,323,325

2,300

16,100

60,000

ห้องเดี่ยวพิเศษใหญ่(VVIP Room)(304,306)

3,000

19,000

70,000

*** ขอบเขตบริการ
1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, แผลกดทับ
3. ดูแลผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ
หลอดเลือดสมองแตก เป็นต้น
4. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัด

*** รายการที่ให้บริการที่อยู่ในแพคเกจ
1. ประเมินสุขภาพและตรวจวัดความดันโลหิต อุณหภูมิและชีพจร
2. มีเจ้าหน้าที่ดูแดกิจวัตรประจำวัน และให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3. บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
4. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ห้องน้ำ บริการน้ำอุ่นและน้ำเย็น
6. บริการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
7. ดูแลด้านจิตวิญญาณ

*** รายการที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการเหมาจ่าย
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายดูดเสมหะ, ถุงมือ เป็นต้น
2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เฝ้าไข้พิเศษรายบุคคล
4. ค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, แป้ง, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, โลชั่น เป็นต้น
5. ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วย 2,000.00 บาทต่อเดือน (เยี่ยม 4 ครั้ง)
6. ค่ารถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
7. ค่ากายภาพบำบัด
8. ค่าหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่าสวนปัสสาวะ ค่าใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
9. กรณีผู้ใช้บริการมีภาวะผิดปกติหรือเจ็บป่วย จำเป็นต้อง มีการปรึกษาแพทย์ หรือตามแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์การรักษาปกติของโรงพยาบาล


*** หมายเหตุ :

1. ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
2. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2185 1444 ต่อ  313 ,314